PoetryReading

 

Surjeet Kalsey Reading Poetry Today from Her New Book – “REFLECTIONS ON WATER”

 

 

 

Today is April 20, 2018/Poetry Month’s Poetry Reading

 

ASIANS ON EDGE

POETS:

SHAZIA HAFIZ RAMJI

SURJEET KALSEY

PENELOPE SO

RAHAT KURD

Friday, April 20 / 6:30- 8:30PM

City Centre Library Surrey/Room 200

Hosted by Surrey Poet Laureate: RENEE SAROJINI SAKLIKAR

 

Advertisements

ਦਿੳੁ ਜਵਾਬ!

..

ਦਿਉ ਜਵਾਬ!

ਜੂਨ ਕਵਿਤਾ/ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀsurjeetkalsey-2006-2

.

ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ

ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਨੂਰ ਭਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਣ

ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗ ਲੈ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਧਰ

ਧਰਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੁਅਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

 ੳੁਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ

ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ

ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਂ ਹੋ!

ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਫਿਰ ਕੁਪੱਤੀਆਂ ਲੜਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ

ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਕੋੜੇ ਕੋਝੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਤਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ!

ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ

ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ

ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਜਰ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੁਧ  ਲੜਦੀਆਂ

ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਲੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ ਕੇ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ  ਨੇ

ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਅੱਪਵਿਤੱਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ?

“ਗਾਟਾ ਲਾਹ ਦਿਓ” ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾ ਦਿਓ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠਣੋ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ?

ਕਿਹੜਾ ਖ਼ੂਨ ਹੈ ਅੱਪਵਿਤੱਰ?

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਵਿਚ

ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਖ਼ੂਨ

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਨਕਸੀਰ ਦਾ

ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ?

ਐ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਠੇਕੇਦਾਰੋ ਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕਥਾਕਾਰੋ!

ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਸ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਨਿੰਮਦਾ, ਪਲਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ

ਉਸ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ

ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਜਨਮਦਾਤੀ ਨੂੰ  ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਸਾਗ਼ਰ, ਹਵਾ ਤੇ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ

ਪਵਿਤੱਰ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਜਣਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

—-

..

International Women’s Day

..

.ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ/ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ.

..

.

sMGrS dI iek sdI!

 

sdIAW qoN sMGrS jwrI hY!

bMd GrW dy drvwizAW qy iKVkIAW dy AMdr

brwbrI, siqkwr qy mwnu`KI smJy jwx dy

h`k dI XugW qoN auTdI Awvwz dI gUMj jwrI hY

kdI ie`klI qy kdI iek`TW ivc sMGrS jwrI hY[

 

sdIAW qoN sMGrS jwrI hY!

GrW qoN drW qoN bwhr Aw muSk`q kr rhI

h`f-BMnvIN imhnq dy muAwvzy leI lV rhI

brwbrI, siqkwr qy mwn`uKI smJy jwx leI

kdI ie`klI qy kdI gru`pW ‘c sMGrS kr rhI[

 

nw imlI brwbrI qy nw siqkwr dy bol

sPr AOjV qy lMmyrw mMizl Ajy bhuq dUr hY

rsqw kMifAwlw qy QW QW p`QrW dI Brmwr hY

pYNfw krdw lhU-luhwn pYr qy hOslw cUr cUr hY[

 

auh vkq Aijhw nhIN AwieAw Ajy ieQy

ijs svyr hr AOrq dy ichry qy KyVw hovygw

sMGrS dy prcm dw rMg lwl hY Ajy

pqw nhIN Ajy kdoN ieh sMDUrI hovygw[

 

du`Kdy idlW qy pYrW ivc Cwly lY ky clxw hY

Ajy qW cldy rihxw hY Ajy qW cldy jwxw hY!

smwj dI soc dw hnyrw hor nhIN hux Foxw hY!

sMGrS jwrI hY, jwrI r`Kxw hY, cldy jwxw hY!

Ajy qW cldy rihxw hY Ajy qW cldy jwxw hY!

..

·        ..

byAwvwz AOrqW

 

hW! bYTIAW ny Ajy vI

cu`p cwp aufIk kr rhIAW

ik koeI Awvygw

jW koeI Awvyg AMdroN Clk jweygw[

glI ivc bYTIAW ny

ibnW PrS qoN ibnW drvwzy qoN

iek Gr KVoqw hY

ijs dIAW dIvwrW ausy qrHW hn

ibnW drvwzy dy ies Gr ivc

byAwvwz AOrqW

kuJ kihMdIAW hn, pr

Axif`T AxsuxIAW AxbolIAW

rih jWdIAW hn

cu`p-cwp aufIk krdIAW

ik koeI Aweygw

auhnW dy pYrW Qly

koeI DrqI ivCw jweygw

isr qy Awsmwn tWk jweygw

qirAW dI cuMnI pihnweygw

Swied Gwh dI iqV dw iqxkw

vI kwnI bx jweygw

qy auhnW dy du`K dI qvwrI^ dI

iek lMmI dwsqwn ilK jweygw

jd koeI Aweygw!

 

auh dwsqwn jo kihxI hY

auh aufIk ivc bu`FI ho c`ukI hY!

jmUd ivc hY smW

ausy hI smyN dy

aus pl ivc ruk geI hY

jW auhnW dI iviQAw

iksy nUM suxweI nhIN idMdI

qy joo sux skdy hn

auhnW ny AOrq dI iviQAw qy

Awpxy izhn dw mul`mw cwVH id`qw hY,

aus ivclI su`cm nUM gMdlw id`qw hY,

s`c gMvw id`qw hY[

 

Awpxy JurVIAW Bry ichirAW auqy

dIivAW vWg bldIAW A`KW nwl

aufIk krdIAW hn

ik koeI Awvygw

jW auh AwpxI khwxI

AwpxI dyhI qy ilK ky

Awpxy sMg lY jwxgIAW 

jW Gwh dI iqV dw

koeI iqxkw kwnI bx jweygw[

jW iPr auh

ies Xug ivc vI

byAwvwz rih jwxgIAW[

·         

 

BrI-BrweI

BrI BrweI r`b dI jweI

sgl sbUqI swrI dI swrI

nMgy pYrIN qur ky AweI

mu`TI dIAW ivrlW QwxI

ikxkw ikxkw krky

pl pl ikrdI jWdI!

idl dI vydn, sbr sbUrI

dyh qy mn dIAW h`dW ivcoN

kqrw kqrw isMmdI jWdI

bUMd bUMd kr ClkI jWdI

idl nUM cIr KuAw idMdI

swrw ipAwr iplw jWdI

muh`bqW dw Axmu`k ^zwnw

r`qI r`qI kr lutw idMdI

mn&I huMdI Krc ho jWdI[

pqw hI nw lgdw kdoN

jd swrI dI swrI AOrq

Kur jWdI mu`k jWdI!

 

idl ivc surw^

 

ieh AOrq dw hI idl hY

koml Pu`l POlwd ijhw

pIVHI dr pIVHI vrsoieAw hY

AOrq dy idl ivc iek surw^!

 

idl socdw hY, AOrq dw

msqk hY sMvydnSIl ivvyk 

kudrq dy kwdr dw ikRSmw:

k`cI klI bhwr dI iKV jWdI

mihkx tihkx l`g jWdI

jd q`k koeI vihSq aus nUM

Awpxy pYrW hyT msl nw dyNdI

jd q`k auh AwpixAW qoN qoV

iek`lI kr id`qI nw jWdI!

jd q`k prMprw dI Awvwz

auhnUM ieh cyqw krw nw dyNdI

ik AOrq dy idl ivc hY iek surw^!

 

jnm vyly mW ny id`qw ieh surw^

idl ivcoN K`uiBAw ik`l iK`c id`qw

jd pihlI vwr cwnx if`Tw

ku~K qoN bwhr qy bol suxy

guVHqI dy nwl: “vwrs nhIN,

p~Qr if~g ipAw

swfy Gr iPr ies vwr!”

 

hr nv-jnmI b`cI dI

inkl jWdI bVI mwrimk cI^

ik~l iK`cx nwl jo bx jWdw

idl ivc jMmdy swr surw^!

 

prMprw ny id`qw idl dw surw^

h`sdI h`sdI kihMdI sI mW

ik auhdy idl ivc vI sI iek surw^

auhdI mW dy idl ivc vI

qy auhdI mW dI mW dy idl ivc vI

qy auhdI mW dI mW dy idl ivc vI

sI iek surw^!

 

guVHqI dy nwl mOhrw c~tdI

nHry izhnW dI kwl^ hrdI

pI pI A~g BrmW vihmW dI

hr du`KVw sIny ivc jrdI

iksy qrWH auh mrdI BrdI

AwpxI ku`K dI DrqI nUM

sdIAW qoN zr^yz hY krdI!

ieh AOrq dw hI idl hY

koml Pu`l POlwd ijhw

kI hoieAw jy pIVIH dr pIVIH

AOrq dy idl ivc

kIqw jWdw hY iek surw^!

..

International Women’s Day

.

Hang Them High!

..
Hang Them High!
(Against the brutal gang-rape in Delhi)
 

Hang  them high!

Hang all the rapists high

in the scorching deserts

and let their bodies be

snatched away and tear apart

by those hungry vultures.

 

Such animals don’t need any

Capital punishment, they need

to sever their burning hot ‘tools’

which they used as weapons

to injure the innocent girl!

 

What a bad time that women have

to live in danger all around with no safety

no law and order and no security!

They are safe nowhere, in schools,

on roads and even in the public  buses!

Seeing an alone girl those rapist men,

attacked her like wolves. Shame on them!

 

Rapist men demonstrate no insight

like sociopaths  forget that some day

their own sisters, mothers or daughters

could be brutally attacked

and raped in a similar fashion!

Women are not safe anywhere!

These six rapists not only tarnished

the sacred milk of their mothers, but also

have declared themselves as bastards!

They tarnished the name of their ancestors

and their country in the eyes of the world.

 

Death penalty for the rapists is like

redeeming them from sufferings

and  exempting  them  from serving 

the punishment of their crime!

The only punishment of their

gruesome crime can be

to make them impotent

disable  them to produce children.

Let them live to suffer with guilt

and humiliation of their crime.

Smear their faces with dirt

inscribe a word “RAPIST” on each

of their foreheads with black ink

and hang them high

stone them in public

Condemn them!

..

30 January

 

30 January 1948

Father of the Nation Mahatma Gandhi was short dead by an angry violent man Nathu Ram Godsey who unfortunately did not want to breathe under the free sky; he opposed Gandhi ji’s non-violence doctrine to win back India’s independence from Britishers who ruled over India for about two centuries and enslaved India and its people’s mentality.

Gandhi ji said : “An eye for an eye will make the whole world blind.”
 
 
 
 
 
 
 
 
..
 
..
 
 

2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,600 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 60 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

 

 

..

 

 

Some Thoughts

Some Thoughts


 
New poetry book: Colours of my Heart/ by Surjeet Kalsey
 
 
 Poems in  Surjeet Kalsey’s new poetry book  “Colours of My Heart” portray picture and mannerism in which women are being treated in our society even now while living in the most advanced countries.
                                                                                    –  Publisher
 
In this solitude – broken things/your body did not leave the house./I was punished to live/with a dead body/which silently was eroding/ my energies my self-esteem/and was stealing my soul!” This plaint from the poem ‘Living with the dead’ illustrates the poet’s sombre reflections on vagaries of life.  Another poem ‘The Priority’ dwells upon the manner in which women are treated in the society. However, if you are under the impression that this is an anthology of laments, banish the thought. There is a streak of feminist assertiveness in the poems like “An Incarnation of the Kali” and ‘A Warrior’ when she proclaims, “I am a woman warrior/who believes in Self/and only in myself/and does not need Krishna/to be my charioteer/and utter sermons from the Gita“. The feminist motif is predominant in this collection, as typified by the poem ‘I don’t intend’ (85). The term ‘feminist’ here is used in the sense more as a woman’s awareness of its rights and her rightful place in the society. The poet also portrays other moods ranging from reflections on lunar waxing and waning to self-abnegation.
                                              -Brig R K Sharma,   The Tribune, Chandigarh
..
Colours of my Heart

“Surjeet Kalsey’s new book of poems ‘Colours of My Heart’ is an introspective perspective of the plight of all women. Kalsey’s  selection and placement of words weaves a poetic pathway that awakens and heightens the reader’s senses. Her use of colour as a definition for emotion paints from a palette all women can identify with a world where men and women betray each other, i.e.: ‘Jealousy’ …so they prey on other women’s partners; with exotic lingerie and vodka, they hunt their prey, and suck on male vulnerabilities… Her writing is provocative, hopeful and empowering.”

-Valerie B.-Taylor,   President/Facilitator New West Writers                                      Co-ordinator/Facilitator Renaissance Books
____________________________________________________

Colours of My Heart by Surjeet Kalsey, Tarlochan Publishers Chandigarh, 2011.   Pages: 96. Rs. 160 (India) Canada/USA $15 + postage    To secure  your copy of the book please contact at this email:
kalseysurjeet@hotmail.com
Tarlochan Publishers, Chandigarh, India.Watch for the coming book launch and reading dates..