ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ

ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ

SurU ivc iek DrqI ਜਨਮੀ

pQrIlI ਤੇ ryqIlI

iek hvw ਰੁਮਕੀ :

hr cIz ihldI nzr AwauNdI

sUrj sI qpS sI Agn sI

cwnx sI rOSnI sI

qy in`G sI ਮੌਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ[

DrqI, hvw, sUrj Agn qy ਰੋਸ਼ਨੀ

ijsmW nUM roSn krdy

iek ipAwr moh muhb`q dw

sunyhw idMdy

DrqI dI god dw in`G

jnm qy izMdgI

qy izMdgI nUM izMdw r`ਖx leI

bnspqI, hvw, Agn qy pwxI

dy ky bMdy nUM ਕੁਦਰਤ ਨੇ ikhw:

jIE qy horW nUM jIx idE!

jo vI kuJ auh Axid`sdI hsqI ny

bMdy leI isrijAw auh swrw

aus dI BlweI, bVweI qy cVHq leI sI[

ies mwhOl ivc jd idmwg pRPu`lq hoieAw

ieh iek AdBu`q, Adu`qI, ivksq pRvwh sI[

jo bMdy ny ies qrWH lY ilAw

ijvyN ieh koeI AYvy hI ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇy[

kudrq ivc swnUM hzwrW Aihm cIzW imlIAW

pr AsIN iehnW nUM AYvy imlIAw smJ ky 

iehnW dI kdr nhIN pweI[

 

ਸਨਿਮਰ ਚੁੱਪ

ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ

ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ!

jdoN AMdr dI sinmr cu`p suxweI dyx lg pvy

bwhr dw swrw Sor bMd ho jWdw hY

koeI bwhrI Awvwz suxweI nhIN idMdI

qn, mn, qy Awqmw iek sur ho jWdy

qy mn smwDI dI AvsQw ivc auqr jwdw hY[

Awpxy mn ivc cu`p dw vws krky hI

ies dunIAw dy vihmW Brmw, eIrKw,

qy fr qoN surKrU hoieAw jw skdw hY[

sUrj dy in`G nUM dyhI ivc smo lYxw

vgdI bybwk hvw nUM ichrw Cuhx dyxw

augdI auSw dI lwlI nUM pRxwm

cVHdy idn nUM jI AwieAW kih ky

kudrq dIAW nyhmqw dw siqkwr krnw

iksy dy kIqy Coty ijhy kMm leI

aus dw Sukrwnw krnw

AMdr dI cu`p ivc ivcrnw

A`KW jo vI kudrq dw

rMg-ibrMgw suhpwx dyKx

auhnW nUM mn ivc vswauxw

ieh qW kuJ vI nhIN

jo Aws pws ivcr irhw hY

aus nUM mihsUs krnw

izMdgI ivc KyVw Brn leI

ieh kwPI ho skdw hY

jy mn dIAW A`KW Awpxy Awp ivc

smwDI ivc lIn ho jwx[

jo koeI burw krdw hY

aus nUM kudrq dy inXm auqy C`f ਦੇਣਾ

ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਿਆ ਦੇਣਾ!

..

 

Advertisements

12.12.12

.

.

12.12.12 – After A Century

I opened a window of the past.
 
Looking through the wreckage
I found some jewels of  moments
shining  in my tears and turn
into multi-rays of colours.
 
When the first drizzle of the rain
makes the dusty paths fragrant
I walk with my bare feet
in the scorching desert of life.
 
In search of my home, myself!
Perhaps I have been wandering
and waiting for a century that
the loneliness will fade away.
 
The words spoken are lost its sound
with time they shed  their meaning.
The words written on the sand
 wiped out with time’s blizzards.

Still I am going and keeping
the flame of my wait alive
in the wind and rain while passing
through the desert with my feet bleeding.

 


 
 

Blossom

.

..

Spring Blooming
 
phir vohi nazara hai phir bahar ka mausum hai
 
kaliyon ki mahek aur bhawron ka madrana hai
 
khushbu hai fiza main phulon ka muskana hai
 
kuchh yadon ka phir se mahak jana hai
..

.

Ehsaas

 
Ehsaas South Asian Readers and Writers Festival:  14 March 2012
.
.
 
 
.

.

.

Dream

 

POETRY WALKS  IN MY DREAM

by surjeet kalsey

In a reoccurring dream

my feet walk on the same road

which goes on and on winding

and rapping around the buff mountains

and sinks into that velvety valley.

My foot steps end right there.

My dream never ends keeps walking

on the unending realm of the hidden path.

Poetry walks towards my inner core

it listens to my heart beat

and my unspoken words.

When poetry opens its eyes

the sun shines everywhere

and dew-drops become pearls.

Poetry travels from the moonless night

to a spectrum of seven colours.

Words are sacred and tell me:

don’t lament on what is lost.

Crave for what you want and

live every moment in full

Breathe in the essence of

every moment and each moment

that embraces you would become poetry.

Poetry stands by me like my true self.

Look up in the mirror of the sky

it holds all the colours of the rainbow.

Therefore, nothing is lost.

Memories go long way that

make us to pick those pieces

left somewhere in the pages of history.

Memory knits words in my dreams.

Poetry walks with me on that

never ending path every night.

.

11.11.11

 .
 
Thanksgiving Day! Remembering those who sacrificed their lives for freedom   and honour.                                                                                            
 
 
 
 
Colours of Autumn as seen through my window:
 
.Coulours of Autumn
 
 I am grateful to the golden leaves
 
they wrote their message on the branches
 
decorated the bare trees with yellow- saffron
 
red, brown, crimson and golden leaves.
 
I see them through my window
 
falling slowly and waving good-bye.
 
Waving in promise to come back
 
in the spring and will bloom again
 
will bring greenery for every eye.

..

..

.

.

.

.

.

Unconditional Love Nature Gives Us.

Naam Tihary