ਪੱਤਝੜ

 ..

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ

ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। 

ਖਾਕ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰੇ ਕੋ ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਦਾ!

ਖਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਜੇ ਸੱਚ ਲਭੱਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ!

 

.

.