ਮਾਰਚ 8

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ 8

ਔਰਤ ਕਾਵਿ

ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬਰਕਤ

ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਾਕਾਰ

ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਮਮਤਾ

ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰ।

ਔਰਤ ਤੂੰ ਹਰ ਕਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ

ਤੂੰ ਹੀ ਖਿਆਲ  ਉਡਾਰੀ

ਔਰਤ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ

ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ।

ਔਰਤ ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾੀਬਲ

ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ

ਔਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ।

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s