ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

*

ਸਮਾਂ

ਪਲ ਛਿੱਣ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ

ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ!

*

ਛਿੱਣ

ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਠਹਿਰ

ਹਯਾਤੀ ਕਹੇ

ਇਹ ਛਿੱਣ ਮੁਬਾਰਿਕ!

*

ਪਾਇਲ

ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਇਲ

ਛਣਨ ਛਣਨ!

*

ਮਹਿਕ

ਰਸ-ਰੰਗ-ਸੁਗੰਧ

ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਕ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ!

*

ਅੰਕ

ਦੋ ਸਿਫਰ ਇਕ ਸਿਫਰ

ਦੋ ਸਿਫਰ ਇਕ ਇਕ

ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ!

 

ਹਾਇਕੂ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s